0808 156 3658        english site
transparent gif

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cyrraedd yn Amethyst?

 • Pan fyddwch yn cyrraedd Amethyst bydd gweithiwr argyfwng wedi’i hyfforddi yn eich croesawu chi ac yn egluro i chi beth fydd yn digwydd nesaf.
 • Os ydych chi wedi riportio’r trosedd i’r heddlu bydd Swyddog sydd wedi’i Hyfforddi’n Arbennig yn gofyn am wybodaeth fanwl gennych gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad ac yn gofyn am ddatganiad cychwynnol am y digwyddiad.
 • Bydd y swyddog heddlu yn siarad â’r Archwiliwr Meddygol Fforensig (FME) a fydd yn gwneud eich archwiliad. Bydd hyn yn galluogi’r FME i wneud yr archwiliad gorau posibl er eich budd chi.
 • Gyda’ch caniatâd chi, cynhelir archwiliad meddygol. Pwrpas yr archwiliad hwn yw casglu tystiolaeth fforensig y gellir ei defnyddio gan yr Heddlu er mwyn helpu i adnabod yr unigolyn a ymosododd arnoch chi. Yna, gellid defnyddio’r wybodaeth hon yn y llys.
 • Bydd gweithiwr argyfwng yn aros gyda chi yn ystod eich amser yn Amethyst er mwyn eich darparu â chymorth, byddant hefyd yn bresennol i’ch cefnogi chi a chynorthwyo’r FME yn ystod yr archwiliad.

Beth sy’n digwydd yn ystod yr archwiliad?

 • Cyn yr archwiliad, bydd y gweithiwr argyfwng yn egluro beth fydd yn digwydd a byddant yn gallu helpu gydag unrhyw bryderon neu faterion eraill.
 • Bydd yr FME yn eich holi am yr ymosodiad ac yn nodi’r wybodaeth hon yn ysgrifenedig. Gofynnir hefyd i chi arwyddo’r ffurflenni caniatâd perthnasol a bydd y rhain yn cael eu hesbonio i chi.
 • Yn ystod yr archwiliad bydd yr Archwiliwr Meddygol Fforensig yn mesur eich taldra a’ch pwysau ac efallai y bydd angen iddynt gymryd sampl gwaed a throeth.
 • Efallai y bydd angen i rai o’ch dillad gael eu hatafaelu fel rhan o’r broses o gasglu tystiolaeth.
 • Bydd yr archwiliad meddygol yn un o’ch ‘corryn i’ch sawdl’ a bydd yn cymryd y samplau priodol. Bydd y gweithiwr argyfwng yn cynorthwyo â’r samplau yn unol â chanllawiau hynod gaeth.
 • Os yn briodol bydd modd i’r FME roi mesurau atal cenhedlu brys i chi, brechiad Hepatitis B a PEPSE (a thriniaeth atal HIV os credir bod risg).

Ar ôl yr archwiliad

 • Bydd modd i chi gael cawod yn Amethyst os ydych yn dymuno.
 • Rhoddir gwybodaeth i chi am y gwasanaethau eraill sydd ar gael.
 • Gellir trefnu apwyntiad, os oes angen, i chi fynychu archwiliad iechyd rhywiol un ai yn Amethyst neu mewn clinig sydd fwyaf cyfleus i chi.
crest