0808 156 3658        english site
transparent gif

Iechyd Rhywiol

Archwiliad Iechyd Rhywiol

Gall y Ganolfan Amethyst roi cyngor i chi ar sut i gael eich sgrinio am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a phryd y byddai’r amser fwyaf priodol i gael eich profi. Gellir gwneud apwyntiad i chi fynychu Clinig Iechyd Rhyw Canolfan Amethyst neu glinig arall sy’n fwy cyfleus i chi’n lleol. Gall heintiau a drosglwyddir yn rhywiol gael effaith sylweddol ar eich iechyd  felly mae’n bwysig eich bod chi’n cael y driniaeth feddygol gywir cyn gynted â phosib. Mae modd cael haint a drosglwyddir yn rhywiol heb fod gennych unrhyw symptomau.

Gallwch gael eich profi am nifer o wahanol heintiau, gallai’r rhain gynnwys:

  • Chlamydia
  • Gonorrhoea
  • HIV
  • Hepatitis B and C
  • Siffilis

Byddwn hefyd yn eich cynghori chi am unrhyw gamau dilynol fydd eu hangen ac yn rhoi gwybodaeth ysgrifenedig i chi.

Hepatitis and HIV - PEP (Post Exposure Prophylaxis)

Bydd y meddyg yn penderfynu os oes angen unrhyw driniaeth arnoch er mwyn helpu i leihau’r risg ohonoch yn datblygu HIV neu Hepatitis B yn dilyn yr ymosodiad.

Mae triniaeth feddygol o’r enw PEP ar gael (Post Exposure Prophylaxis) sy’n gallu lleihau’r risg hwn.

Os bydd angen,  dylid cychwyn meddyginiaeth HIV cyn gynted â phosib ar ôl yr ymosodiad ac o fewn 72 awr.

Bydd y meddyg yn trafod â chi eich risg o gael yr heintiau hyn ac os yw’r triniaethau yn addas ar eich cyfer chi.

Ar gyfer HIV PEP (Post Exposure Prophylaxis) byddai angen i chi gymryd tabledi am 28 diwrnod. Bydd Canolfan Amethyst yn rhoi tabledi i chi am y 5 diwrnod cyntaf ac yn trefnu apwyntiad i chi fynychu clinig iechyd rhywiol sy’n gyfleus i chi ac a fydd yn parhau i’ch darparu â gofal a thriniaeth.

Ar gyfer Hepatitis B PEP (Post Exposure Prophylaxis) bydd angen i chi gael cyfres o frechiadau y gellir eu rhoi gan eich Meddyg Teulu neu glinig iechyd rhywiol sy’n lleol  i chi.

Atal Genhedlu Brys

Mae dau fath o atal cenhedlu brys, y bilsen atal genhedlu argyfwng a’r IUD neu’r coil copr.

  • Y Bilsen Atal Genhedlu Frys
  • Mae dwy fath o bilsen atal genhedlu brys. Gellir cymryd un hyd at 3 diwrnod ar ôl cael rhyw a gellir cymryd y llall hyd at 5 diwrnod ar ôl cael rhyw. Bydd y meddyg yn eich cynghori pa un fyddai orau i chi. Po gyntaf y byddwch yn cymryd y bilsen ar ôl cael rhyw, y mwyaf effeithiol mae’n debygol o fod. Mae’n bosibl beichiogi hyd yn oed ar ôl ei chymryd.

  • IUD neu Coil Copr Brys
    Gellir defnyddio IUD hyd at 5 diwrnod ar ôl cael rhyw (ac weithiau hyd yn oed yn hirach, gan ddibynnu ar pryd y cawsoch eich misglwyf diwethaf). Meddyg neu nyrs gymwys ddylai osod yr IUD. Cydnabyddir ei fod 99% yn effeithiol.

Os ydych yn teimlo nad ydych yn gallu riportio trais rhywiol ac nad ydych yn dymuno cysylltu â’r Ganolfan Amethyst gallwch gael mwy o wybodaeth am atal cenhedlu brys  gan Betsi Cadwaladr University Health Board, eich Meddyg Teulu, Fferyllfa neu adran Ddamweiniau ac Achosion Brys lleol.

Os nad ydych yn siŵr, ffoniwch Amethyst er mwyn siarad ag un o’r tîm.

Cofiwch, po gyntaf y byddwch yn cymryd mesurau atal cenhedlu brys ar ôl cael rhyw, y mwyaf effeithiol mae’n debygol o fod.

crest